Dane osobowe

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego też ogólnym  rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administrator Danych Osobowych. Punkt kontaktowy
  Administratorem Twoich danych osobowych jest AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie (02-801) ul. Puławska 431, kontakt: +48 22 546 05 46 lub kontakt@aat.pl (dalej: „AAT”)
   
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  W AAT został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych poprzez następujący e-mail: iod@aat.pl
   
 3. Cel przetwarzania danych, podstawa i  okres przechowywania danych
  Dane osobowe mogą być przetwarzanie przez AAT w następujących celach:
  a) w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora Danych Osobowych, o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia, w postaci prowadzenia analiz, sprawozdawczości, badań statystycznych i innych czynności związanych z zarządzaniem organizacją,
  b) w celu zawarcia i realizacji umowy (zamówienia/zlecenia), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
  c) w celu realizacja obowiązków prawnych związanych ze sporządzeniem i przechowywaniem dokumentacji, w tym dokumentów rozliczeniowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia - realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,
  d) w celu rozpatrywanie skarg i reklamacji oraz prowadzenie ewidencji skarg, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia - realizacja obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych,
  e) dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową i obrona przed roszczeniami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu AAT w postaci ochrony swoich roszczeń i zabezpieczenia się przed roszczeniami,
  f) w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu AAT w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego.
   
 4. Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  - przez okres wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - do momentu ustania wewnętrznego celu administracyjnego AAT i grupy kapitałowej AAT, dla którego Twoje dane osobowe są przetwarzane,
  - dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń,
  - do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
   
 5. Udostępnianie danych osobowych
  Dostęp do danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej AAT – będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) podmioty,  które świadczą na rzecz AAT usługi i w związku z tym przetwarzają dane osobowe, np. dostawcy usług pocztowych kurierskich, dostawcy IT, drukarnie, banki etc.,
  2) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, np. firmy audytorskie, biegli rewidenci,
  3) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS)
  4) w związku z tym, że AAT tworzy grupę kapitałową - inne spółki z grupy kapitałowej.
   
 6. Przysługujące prawa
  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy AAT przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez AAT, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 7. Wymóg podania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów  określonych  w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów. Podanie niektórych danych wynika z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego i rachunkowego. Niepodanie ich spowodowałoby niemożliwość realizacji ciążących na AAT obowiązków prawnych.
   
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o podane dane osobowe AAT nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania