Adresowalny system sygnalizacji pożarowej polon 4000


Adresowalny system
sygnalizacji pożarowej POLON 4000

Największy polski producent systemów sygnalizacji pożarowej i aparatury dozymetrycznej oferujący swoje wyroby zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Doświadczenie i profesjonalizm załogi, w połączeniu z nowoczesną technologią i wdrożonym już w 1998 roku Systemem Zapewnienia Jakości ISO 9001 gwarantują wysoką jakość urządzeń sygnowanych logo POLON-ALFA. Urządzenia wytwarzane w firmie poddawane są szczegółowej kontroli jakości dzięki czemu producent daje na wszystkie swoje produkty 5-letnią gwarancję. Potwierdzeniem gwarantowanej najwyższej jakości całej produkcji jest również nadanie firmie natowskiego kodu podmiotu gospodarki narodowej oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie urządzeń dla potrzeb obronności kraju.

ZASTOSOWANIE

Interaktywny, adresowalny system sygnalizacji pożarowej POLON 4000 jest szeregiem urządzeń, przeznaczonych do wykrywania i sygnalizowania pożaru, powiadamiania właściwych służb interwencyjnych, a także do sterowania urządzeniami automatyki pożarowej. Umożliwia ochronę średnich, dużych i bardzo dużych obiektów, takich jak: biurowce, szpitale, teatry, obiekty handlowe, magazynowe i przemysłowe. Doskonale nadaje się do stosowania w instalacjach bezpieczeństwa inteligentnych budynków ze względu na zdolność do przekazywania dużej ilości informacji cyfrowych do systemów integracji i nadzoru, a także do systemów monitoringu pożarowego.

POLON 4000 to system wykrywania pożaru w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujący na koncepcji inteligentnej współpracy pomiędzy wszystkimi elementami, które go tworzą. Zastosowany unikalny protokół transmisji sygnałów w pętlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie central i elementów liniowych, umożliwia interaktywną współpracę, zarówno elementów liniowych z centralą, jak i elementów liniowych pomiędzy sobą.

Taka filozofia systemu wykrywania pożaru daje niespotykane dotąd możliwości precyzyjnej, automatycznej analizy zjawisk zachodzących w chronionym obiekcie. Wzajemna wymiana informacji pomiędzy czujkami pożarowymi dostarcza systemowi niezbędnych danych już na bardzo wczesnym etapie rozwoju pożaru, w fazie, w której dotychczas stosowane klasycznie działające systemy sygnalizacji pożarowej jeszcze nie reagują. Tak wczesne pozyskanie informacji zapewnia dokładną analizę obserwowanego zdarzenia. Pozwala na odróżnienie stanu zagrożenia pożarowego od krótkotrwałego zjawiska zakłócającego i sprawia, że system właściwie ocenia zdarzenia także przyczyniając się do zredukowania liczby fałszywych alarmów.

Dzięki możliwości zastosowania radiowych czujek oraz ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP, system POLON 4000 może być zainstalowany również tam, gdzie nie jest możliwe poprowadzenie przewodowych linii dozorowych.

FUNKCJONALNOŚĆ

Centrale POLON 4100 i POLON 4200

 • POLON 4100 o pojemności 2 pętli po 64 adresy,
 • POLON 4200 o pojemności 4 pętli po 64 adresy,Centrale są przeznaczone do tworzenia instalacji wczesnego wykrywania i sygnalizowania pożaru w obiektach o małych lub średnich rozmiarach.

Przygotowano dla nich dodatkowo nowy, ekonomiczny szereg czujek DIO-4043, DOR-4043, DUR-4043 i TUN-4043, które nie realizują funkcji wariantów alarmowania interaktywnego, a tym samym pozwalają na obniżenie ceny instalacji. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby w wybranych pomieszczeniach stosować czujki szeregu 4046, uzyskując w ten sposób funkcję interaktywności. Pozostałe elementy liniowe są takie same dla central POLON 4900, POLON 4200 i POLON 4100.

Centrale są urządzeniami wieloprocesorowymi, gwarantującymi niezawodną pracę systemu wykrywania pożaru i dającymi wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi. Koordynują pracę wszystkich urządzeń liniowych w systemie oraz podejmują końcową decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrale charakteryzują się przede wszystkim: niewielkimi rozmiarami, łatwością konfigurowania i programowania, dużym, czytelnym wyświetlaczem graficznym oraz atrakcyjnym wzornictwem.

W centralach można utworzyć programowo 256 (POLON 4200) lub 128 (POLON 4100) stref dozorowych, którym przyporządkowuje się dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32-znakowych linii tekstu oraz przypisać warianty alarmowania w tych strefach. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, umożliwiając obsłudze szybkie i precyzyjne zlokalizowanie źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych i monitorowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Dla każdej strefy dozorowej utworzonej w systemie można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na optymalne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru dla warunków panujących w danej strefie. Umożliwiają również wprowadzenie indywidualnych kryteriów w celu zorganizowania sprawnego systemu ochrony obiektu. W celu zminimalizowania fałszywych alarmów można podzielić zainstalowane w danej strefie czujki na dwie grupy uzyskując w ten sposób koincydencję czujek w ramach danej strefy.

Centrale umożliwiają bezpośrednie sterowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez wykorzystanie wbudowanych bezpotencjałowych lub monitorowanych wyjść przekaźnikowych czy też potencjałowych linii sterujących. Dodatkową funkcjonalnością jest kontrola zadziałania sterowanych urządzeń poprzez wejścia kontrolne.

Centrale POLON 4900, POLON 4500

 • POLON 4900 o pojemności 4 pętli po 127 adresów
  z możliwością rozbudowy do 8 pętli,
 • POLON 4500 o pojemności 4 pętli po 127 adresów
  oraz maksymalnie 4 modułów automatycznego gaszenia.

Centrala POLON 4900 w konfiguracji standardowej obsługuje 4 pętle i może zostać rozbudowana do ośmiu pętli dozorowych za pomocą modułu MSL-2M. W każdej pętli można zaadresować do 127 elementów liniowych. Może więc obsługiwać w sumie ponad 1000 elementów adresowalnych. Praca 31 central w pierścieniowej strukturze hierarchicznej pozwala stworzyć instalację liczącą aż 31 000 urządzeń liniowych. Elementy adresowalne każdej centrali mogą być programowo przyporządkowane do jednej z 1024 stref dozorowych i opisane komunikatami użytkownika składającymi się z dwóch 32-znakowych linii tekstu. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. Dla każdej strefy dozorowej można programowo wybrać jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, odpowiadające różnym algorytmom wykrywania, pozwalają na optymalne wykorzystanie możliwości systemu wykrywania pożaru w konkretnych, indywidualnych warunkach panujących w strefie, a także umożliwiają wprowadzenie indywidualnych kryteriów w celu realizacji założonego scenariusza ochrony obiektu.

Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu centrala umożliwia zbudowanie w obiekcie instalacji o elastycznej strukturze fizycznej i logicznej. Poprzez wbudowane grupy wyjść sterujących centrala POLON 4900 może sterować urządzeniami sygnalizacyjnymi ,przeciwpożarowymi oraz transmisji alarmów. Są to wyjścia przekaźnikowe oraz nadzorowane linie sterujące. Niezależnie od tego dodatkowe możliwości sterowania są zapewnione przez adresowalne elementy kontrolno-sterujące EKS-4001, EKS-4001W oraz wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001 instalowane na pętlach dozorowych. Wyjścia z centrali można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref. Wyjścia interfejsów szeregowych RS232 i RS485 umożliwiają dołączenie do centrali klawiatury komputerowej, komputera, czytnika kodów paskowych identyfikujących elementy liniowe, cyfrowego systemu monitorowania, systemu integracji i nadzoru instalacji, a także łączenie central w strukturę sieciową.

Centrala ma 8 wejść linii kontrolnych, które nadzorują stany dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. Możliwość taka istnieje również poprzez elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 i wielowejściowe EWK-4001, instalowane na pętlach dozorowych. Centrala POLON 4900 pamięta 2000 ostatnich zdarzeń oraz 10000 alarmów, które wystąpiły podczas dozorowania obiektu. Rejestr tych zdarzeń może być wydrukowany na taśmie papierowej – w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia – przez wbudowaną drukarkę termiczną lub pokazany na wyświetlaczu centrali lub zapisany do pliku.

Uzupełnieniem systemu może być terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 powielający sygnalizację centrali, do której jest podłączony. Terminal umożliwia ponadto zdalne potwierdzenie i kasowanie alarmów pożarowych. Centrale POLON 4900 , POLON 4500 oraz terminale TSR-4000 produkowane są również w wersjach światłowodowych.

FUNKCJONALNOŚĆ

Centrale POLON 4100 i POLON 4200

 • POLON 4100 o pojemności 2 pętli po 64 adresy,
 • POLON 4200 o pojemności 4 pętli po 64 adresy,

Centrale są przeznaczone do tworzenia instalacji wczesnego wykrywania i sygnalizowania pożaru w obiektach o małych lub średnich rozmiarach.

Przygotowano dla nich dodatkowo nowy, ekonomiczny szereg czujek DIO-4043, DOR-4043, DUR-4043 i TUN-4043, które nie realizują funkcji wariantów alarmowania interaktywnego, a tym samym pozwalają na obniżenie ceny instalacji. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, aby w wybranych pomieszczeniach stosować czujki szeregu 4046, uzyskując w ten sposób funkcję interaktywności. Pozostałe elementy liniowe są takie same dla central POLON 4900, POLON 4200 i POLON 4100.

Centrale są urządzeniami wieloprocesorowymi, gwarantującymi niezawodną pracę systemu wykrywania pożaru i dającymi wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi. Koordynują pracę wszystkich urządzeń liniowych w systemie oraz podejmują końcową decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrale charakteryzują się przede wszystkim: niewielkimi rozmiarami, łatwością konfigurowania i programowania, dużym, czytelnym wyświetlaczem graficznym oraz atrakcyjnym wzornictwem.

W centralach można utworzyć programowo 256 (POLON 4200) lub 128 (POLON 4100) stref dozorowych, którym przyporządkowuje się dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32-znakowych linii tekstu oraz przypisać warianty alarmowania w tych strefach. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, umożliwiając obsłudze szybkie i precyzyjne zlokalizowanie źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych i monitorowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Dla każdej strefy dozorowej utworzonej w systemie można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na optymalne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru dla warunków panujących w danej strefie. Umożliwiają również wprowadzenie indywidualnych kryteriów w celu zorganizowania sprawnego systemu ochrony obiektu. W celu zminimalizowania fałszywych alarmów można podzielić zainstalowane w danej strefie czujki na dwie grupy uzyskując w ten sposób koincydencję czujek w ramach danej strefy.

Centrale umożliwiają bezpośrednie sterowanie urządzeniami zewnętrznymi poprzez wykorzystanie wbudowanych bezpotencjałowych lub monitorowanych wyjść przekaźnikowych czy też potencjałowych linii sterujących. Dodatkową funkcjonalnością jest kontrola zadziałania sterowanych urządzeń poprzez wejścia kontrolne.

Centrale POLON 4900, POLON 4500

 • POLON 4900 o pojemności 4 pętli po 127 adresów z możliwością rozbudowy do 8 pętli,
 • POLON 4500 o pojemności 4 pętli po 127 adresów oraz maksymalnie 4 modułów automatycznego gaszenia.

Centrala POLON 4900 w konfiguracji standardowej obsługuje 4 pętle i może zostać rozbudowana do ośmiu pętli dozorowych za pomocą modułu MSL-2M. W każdej pętli można zaadresować do 127 elementów liniowych. Może więc obsługiwać w sumie ponad 1000 elementów adresowalnych. Praca 31 central w pierścieniowej strukturze hierarchicznej pozwala stworzyć instalację liczącą aż 31 000 urządzeń liniowych. Elementy adresowalne każdej centrali mogą być programowo przyporządkowane do jednej z 1024 stref dozorowych i opisane komunikatami użytkownika składającymi się z dwóch 32-znakowych linii tekstu. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej. Dla każdej strefy dozorowej można programowo wybrać jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, odpowiadające różnym algorytmom wykrywania, pozwalają na optymalne wykorzystanie możliwości systemu wykrywania pożaru w konkretnych, indywidualnych warunkach panujących w strefie, a także umożliwiają wprowadzenie indywidualnych kryteriów w celu realizacji założonego scenariusza ochrony obiektu.

Dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu centrala umożliwia zbudowanie w obiekcie instalacji o elastycznej strukturze fizycznej i logicznej. Poprzez wbudowane grupy wyjść sterujących centrala POLON 4900 może sterować urządzeniami sygnalizacyjnymi ,przeciwpożarowymi oraz transmisji alarmów. Są to wyjścia przekaźnikowe oraz nadzorowane linie sterujące. Niezależnie od tego dodatkowe możliwości sterowania są zapewnione przez adresowalne elementy kontrolno-sterujące EKS-4001, EKS-4001W oraz wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001 instalowane na pętlach dozorowych. Wyjścia z centrali można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref. Wyjścia interfejsów szeregowych RS232 i RS485 umożliwiają dołączenie do centrali klawiatury komputerowej, komputera, czytnika kodów paskowych identyfikujących elementy liniowe, cyfrowego systemu monitorowania, systemu integracji i nadzoru instalacji, a także łączenie central w strukturę sieciową.

Centrala ma 8 wejść linii kontrolnych, które nadzorują stany dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. Możliwość taka istnieje również poprzez elementy kontrolno-sterujące EKS-4001 i wielowejściowe EWK-4001, instalowane na pętlach dozorowych. Centrala POLON 4900 pamięta 2000 ostatnich zdarzeń oraz 10000 alarmów, które wystąpiły podczas dozorowania obiektu. Rejestr tych zdarzeń może być wydrukowany na taśmie papierowej – w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia – przez wbudowaną drukarkę termiczną, pokazany na wyświetlaczu centrali lub zapisany do pliku.

Uzupełnieniem systemu może być terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000 powielający sygnalizację centrali, do której jest podłączony. Terminal umożliwia ponadto zdalne potwierdzenie i kasowanie alarmów pożarowych. Centrale POLON 4900 , POLON 4500 oraz terminale TSR-4000 produkowane są również w wersjach światłowodowych.

PERYFERIA

Czujki pożarowe

W każdym systemie wczesnego wykrywania pożaru podstawową rolę odgrywają czujki pożarowe. Szereg 4046 niskoprofilowych czujek pożarowych, obejmujący czujki jonizacyjne DIO, optyczne czujki dymu DUR i DOR, uniwersalne czujki ciepła TUN, dwusensorowe optyczno-temperaturowe czujki DOT, optyczno-płomieniowe czujki DPR i radiowe czujki DUR-4047, może być uzupełniony o czujki konwencjonalne dymu i płomienia, także w wersjach Ex. Uzupełnieniem są czujki liniowe DOP-6001.

Szereg 4046 to czujki analogowe z opcją programowego ustawiania ich czułości oraz trybu pracy z poziomu centrali. Funkcja ta umożliwia dostosowanie szybkości reakcji ¬systemu wykrywania pożaru na zjawiska zachodzące w otoczeniu czujek. Dzięki algortymowi automatycznej kompensacji czułości czujek utrzymują one swoją stałą czułość i skuteczność wykrywania pożaru pomimo postępującego zabrudzenia komory jonizacyjnej lub optycznej, a także przy zmianach temperatury i ciśnienia. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujki gwarantują szybką i pełną analizę zjawisk zachodzących w jej otoczeniu instalacji urządzenia.

Optyczne oraz jonizacyjne czujki dymu mają regulowaną czułość z poziomu centrali według trzech progów: normalna, podwyższona lub obniżona. Czujka DIO-4046 zawiera źródło promieniowania Am 241 o bardzo niskiej aktywności – tylko 7,4 kBq. Czujka DOT-4046 może pracować w dziewięciu wariantach działania, wykorzystując zaawansowane współdziałanie sensorów ciepła i dymu. Oprócz detektora dymu czujka DPR-4046 posiada detektor płomienia. Współpraca tych dwóch detektorów skutkuje wyjątkowo krótkim czasem reakcji czujki na wykryte ognisko pożaru. Czujka ciepła TUN-4046 jest czujką uniwersalną. Z poziomu centrali można zaprogramować jej działanie (nadmiarowe lub różniczkowo-nadmiarowe), a także zmieniać klasę czułości i progi zadziałania czujki, dostosowując ją do konkretnych zastosowań.

Wszystkie czujki są wyposażone w wewnętrzne obustronne izolatory zwarć.

Zestaw radiowy

Zestaw radiowy ZCR-4001 jest przeznaczony do wczesnego wykrywania źródła pożaru (dymu) w obiektach, w których, z różnych przyczyn, nie jest możliwe doprowadzenie okablowania instalacji do dozorowanych pomieszczeń.

Adapter radiowy ACR-4001 współpracuje z uniwersalnymi czujkami radiowymi DUR-4047, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi ROP-4007/H (razem max 16). Komunikacja pomiędzy nadajnikami a adapterem/odbiornikiem odbywa się bezprzewodowo. Adapter ACR-4001 może być instalowany na liniach/pętlach adresowalnych wszystkich central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000.

Rozwiązanie bezprzewodowe szczególnie ma zastosowanie w wybranych pomieszczeniach obiektów zabytkowych, w których ze względu na dużą wartość historyczną stropów (sztukaterie, malowidła, płaskorzeźby) trudne lub wręcz niemożliwe jest wykonanie klasycznej instalacji kablowej. Dzięki ZCR-4001 można także szybko i bez dużych nakładów rozbudować istniejące instalacje wykorzystujące urządzenia systemu POLON 4000 – we wszelkiego rodzaju obiektach.

Ręczne ostrzegacze pożarowe

Informacje przekazywane do centrali przez ręczne ostrzegacze pożarowe uważane są za priorytetowe, zakładają bowiem świadome użycie ich przez człowieka. Układ elektroniczny ostrzegacza kontroluje rezystancję styków mikroprzełącznika i w przypadku zmiany jej wartości przekazuje do centrali odpowiednią informację. Podobnie dzieje się w przypadku zadziałania izolatora zwarć i uszkodzenia pamięci wewnętrznej. Ostrzegacz w wersji szczelnej, oznaczony jako ROP-4001MH, może być instalowany na zewnątrz obiektu. W ostrzegaczu zastosowano oryginalne rozwiązanie z szybką wielokrotnego użycia.

Elementy kontrolno-sterujące

Uruchamianie dodatkowych urządzeń przeciwpożarowych lub sygnalizacyjnych w instalacji, a także kontrolowanie urządzeń do niej dołączonych, możliwe jest w przypadku wykorzystania adresowalnych elementów kontrolno-sterujących EKS-4001 oraz EKS-4001W (1 wyjście 230VAC + 2 wejścia 230VAC). Oprócz przekaźnikowego wyjścia sterującego element ¬EKS-4001/W ma dwa wejścia kontrolne do nadzorowania sterowanych urządzeń lub do niezależnego wykorzystania. Niesprawność kontrolowanych urządzeń jest w centrali sygnalizowana jako alarm techniczny. Element EKS-4001 jest wymiennym modułem, który pojedynczo, podwójnie lub poczwórnie instaluje się w oddzielnych obudowach. Obudowy gwarantują wysoki stopień szczelności umożliwiający instalowanie elementów w trudnych warunkach środowiskowych.

Sterowanie może odbywać się również z wykorzystaniem adresowalnego wielowyjściowego elementu sterującego EWS-4001, który umożliwia m.in. lokalne załączanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Element ma osiem niezależnych wyjść przekaźnikowych z bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi. Przekaźniki mogą być indywidualnie programowane i przełączane w zależności od różnych kryteriów programowanych w centrali (np. alarmowanie z wybranej strefy, suma lub iloczyn alarmu wybranych stref, alarm ogólny centrali itp.). EKS-4001, EKS-4001W, EWS-4001, EWK-4001 zajmują w przestrzeni adresowej tylko jeden adres.

Kontrola zadziałania urządzeń sterowanych może być realizowana za pomocą wejść kontrolnych wspomnianego wcześniej elementu EKS-4001, EKS-4001W. Niesprawność eksploatacyjna kontrolowanych urządzeń jest w centrali sygnalizowana jako alarm techniczny. Kontrola zadziałania urządzenia, w przypadku nieosiągnięcia położenia bezpieczeństwa urządzeń przeciwpożarowych sygnalizowana jest na panelu operatora jako uszkodzenie niemaskowalne na ekranie alarmu pożarowego.

EWK-4001 posiada również wejście w trybie alarmu pożarowego.

Przekazanie sygnału alarmu pożarowego z urządzeń także innych niż czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe jest możliwe również przy użyciu adresowalnego adaptera ADC-4001M. Adapter pracuje na pętli dozorowej central systemu POLON 4000 i posiada tzw. linię boczną (konwencjonalną) współpracującą z nieadresowalnymi czujkami, w tym także z czujką płomienia PPW-40REx, którym nadaje indywidualny adres.

Adapter ADC-4001M umożliwia ponadto utworzenie iskrobezpiecznej linii dozorowej z iskrobezpiecznymi czujkami poprzedzonymi separatorem iskrobezpiecznym.

Sześć trybów pracy adaptera pozwala na jego dopasowanie do typu urządzenia zainstalowanego na jego linii bocznej, a także na optymalizację prądu pobieranego z linii adresowalnej.

Znakomitym uzupełnieniem elementów typu EKS, EWS i EWK jest nowatorska uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 przeznaczona do sterowania i monitorowania przeciwpożarowych urządzeń zabezpieczających służących między innymi do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego, sterowania urządzeniami oddzieleń przeciwpożarowych, itp. Centrala jest urządzeniem adresowalnym pozwalającym na konfigurację z poziomu centrali POLON 4000. Ma również możliwość samodzielnej pracy jako autonomiczny sterownik urządzeń zewnętrznych.

Do urządzeń alarmowych produkowanych przez POLON-ALFA S.A. współpracujących z centralami POLON 4000 należy zaliczyć również instalowane na pętli dozorowej adresowalne sygnalizatory: akustyczne SAL-4001, SAW-6001, oraz głosowy SAW-6006. Trzy sposoby zasilania: adresowalna linia dozorowa, zamontowana w obudowie sygnalizatora bateria 9 V typu 6F22 lub przez zewnętrzny zasilacz. Obecność i sprawność tych źródeł zasilania jest monitorowana. Sygnalizatory są załączane na polecenie wysłane przez centralę po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania, np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej lub grupie stref.

Podsumowanie

Urządzenia systemu POLON 4000 spełniają wszystkie wymagania stawiane współczesnym systemom wykrywającym i powiadamiającym o pożarze, określone w odpowiednich arkuszach normy EN 54. Posiadają także aktualne certyfikaty zgodności oraz świadectwa dopuszczenia, które są wymagane w ochronie przeciwpożarowej.

Ze względu na wiele zalet, takich jak wysoki poziom techniczny, niezawodność, możliwość integracji w ramach systemów bezpieczeństwa, łatwość rozbudowy, serwisowania i napraw, są bardzo chętnie stosowane przez wielu inwestorów. Urządzenia systemu POLON 4000 znajdują zastosowanie w różnego rodzaju obiektach, takich jak zakłady przemysłowe, szpitale, teatry, hotele, budynki użyteczności publicznej, muzea oraz obiekty sakralne.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania