Kurs projektowania, instalowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej (Organizowany przez Szkołę Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM i POLON ALFA)

I. Informacje szczegółowe

Termin szkolenia:

Szkolenie 6 dniowe.

19.10.2020 09:00-17:00

20.10.2020 09:00-16:00

21.10.2020 09:00-16:00

22.10.2020 08:00-18:00

23.10.2020 08:00-18:00

24.10.2020 09:00-14:00

Miejsce szkolenia:

TECHOM

TECHOM, Al. Wyzwolenia 12, 00-570 Warszawa

Ważne informacje:

KURS PROWADZONY W FORMIE ZDALNEJ:
 • Organizowany przez Szkołę Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń TECHOM i POLON ALFA S.A.
 • Kończy się zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632) oraz Certyfikatem POLON ALFA S.A.
 • Uprawnia do wykonywania projektów, instalacji i konserwacji sprzętu do systemów sygnalizacji pożarowej w rozumieniu normy PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP – 02:2010

II. Szczegóły szkolenia:

!KURS PROWADZONY W FORMIE ZDALNEJ!

Kurs jest przeznaczony m.in.  dla:

 •     instalatorów, projektantów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożarowej
 •     Inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 •     Inżynierów i techników pożarnictwa
 •     Inspektorów nadzoru budowlanego
 •     pracowników firm ubezpieczeniowych
 •     instalatorów, projektantów i administratorów systemów zabezpieczeń technicznych
 •     instalatorów, projektantów instalacji niskoprądowych, automatyki budynkowej
 •     koordynatorów projektów
 •     inwestorów
 •     administratorów systemów alarmowych, komendantów ochrony, osób nadzorujących i użytkujących systemy zabezpieczeń
 •     osób zarządzających bezpieczeństwem obiektów
 •     osób zajmujących się ochroną infrastruktury krytycznej


Kurs kończy się egzaminem, po którym kursanci otrzymują:
I) Zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
II) Certyfikat POLON-ALFA S.A.– uprawnienia do projektowania, instalowania, konserwacji SSP ogółem oraz uprawnienia do projektowania, instalowania, konserwacji systemów POLON-ALFA S.A.


Ukończenie kursu uprawnia do wykonywania projektów, instalacji i konserwacji sprzętu do systemów sygnalizacji pożarowej w rozumieniu PKN-CEN/TS 54-14:2006 – Systemy sygnalizacji pożarowej — Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji oraz wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej SITP WP – 02:2010
Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest wskazywane przez inwestorów jako wymagalne – stanowi potwierdzenie kompetencji i umiejętności. Pozwala inwestorowi zakładać, że projekt, instalacja i konserwacja SSP będą wykonane właściwie, z zachowaniem aktualnych prawno-normatywnych uwarunkowań i branżowych zasad „dobrej roboty”.


 

 

 

Uwagi:

SZKOLENIE PŁATNE: UWAGA, NOWA NIŻSZA CENA!

 • jedna osoba - 2450,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych)

Stawka podatku VAT: (PKWiU 85.59.13.2 – „pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane” -  zwolnione z VAT)

Koszty udziału obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne

Szczegółowy program kursu oraz karta zgłoszeniowa:

https://www.techom.com/kursy-i-szkolenia/kursy-i-szkolenia-ppoz/kurs-projektowania-i-instalowania-ssp/

III. Zapisy na szkolenie

Zapisu na szkolenie prosimy dokonywać poprzez kontakt z danym oddziałem

Telefon: 22-625-34-00

 • terminu szkolenia,
 • imienia i nazwiska uczestnika szkolenia,
 • nazwy firmy,
 • numeru telefonu kontaktowego.

Ze względu na ograniczoną ilość osób mogących brać udział w szkoleniu prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie 22-625-34-00 lub w formie elektronicznej na adres techom@techom.com z podaniem liczby osób i nr kontaktowego.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania