Uniwersalna centrala sterująca

UCS 6000 4 A (1 x 4A), wyk.1Opis wersji:

Centrala UCS 6000 w obudowie zawierającej jeden moduł MGL-60 oraz dodatkowo lub MPW-60 drugi MGL-60.

Przeznaczenie

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 jest przeznaczona do uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiające, klapy odcinające) i umożliwia:

 • wykrywanie pożaru (zadymienia);
 • uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych, instalowanych w systemach oddymiania;
 • sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie);
 • automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;
 • automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali;
 • przekazywanie podstawowych informacji do systemów nadrzędnych (np. systemu POLON 4000, POLON 6000, systemu IGNIS 1000 lub innych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie urządzeń przeciwpożarowych i wykonawczych.

Centrala UCS 6000 może pracować indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub w adresowalnych liniach/ pętlach dozorowych central sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 i POLON 6000.

Wyposażenie centrali

Centrala może być wyposażona w (*max ilość modułów w centrali zależy od wersji zastosowanej obudowy):

Moduł MGS-60 (x1):

 • nadzorowaną linię przyjmującą sygnał alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej,
 • linię zasilającą czujnik deszczu i/lub wiatru,
 • linię przyjmującą sygnał z czujnika deszczu i/lub wiatru,
 • przekaźnik alarmu PKA nadzorowany (ciągłość toru), przekaźnik uszkodzenia PKU

Moduł MGL-60 (x8):

 • konwencjonalną linię dozorową (czujki szeregu 40),
 • konwencjonalną linię ręcznych przycisków oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),
 • wyjście główne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki i napędy klap przeciwpożarowych, elektromagnesy oddzieleń przeciwpożarowych, itp.),
 • linie kontrolne stanu przełączników krańco-wych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych przez wyjście główne,
 • linie przyjmujące sygnały z przycisków przewietrzających (OTWÓRZ, ZAMKNIJ);

Moduł MPW-60 (x4):

 • 2 przekaźniki programowalne PK1 i PK2 wyso-konapięciowe (5 A / 230 V),
 • 2 nadzorowane linie kontrolne progra-mowalne LK1 i LK2 (24 V);

Moduł MPD-60 (x1):

 • 2 nadzorowane przekaźniki programowalne PK1 i PK2 (1 A / 24 V),
 • 2 nadzorowane linie kontrolne programo-walne LK1 i LK2 (24 V);

Moduł MKA-60 (x1):

 • linię komunikacyjną do systemu POLON 4000 (adresowalna linia dozorowa);

Moduł MZU-60 (x4):

 • przekaźnik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A / 24 V),
 • nadzorowane wyjście do zasilania urządzeń zewnętrznych (0,5 A / 24 V).

Funkcjonalność

Głównym zadaniem centrali UCS 6000, poza wykrywaniem zagrożenia pożarowego, jest sterowanie i zasilanie urządzeń przeciwpożarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpożarowych (wyposażonych w napędy lub siłowniki elektryczne), oddzieleń przeciwpo-żarowych (elektromagnesy) itp.

Do sterowania i zasilania tych urządzeń jest przeznaczone dedykowane wyjście przekaźnika głównego umieszczonego na module MGL-60.

Wyjście przekaźnika głównego jest wyjściem uniwersalnym, może być zaprogramowane w trzech trybach pracy z odpowiednimi parametrami czasowymi.

Dodatkowo można zaprogramować kontrolę ciągłości zasilania oraz kontrolę stanu przełączników krańcowych urządzeń przeciwpożarowych sterowanych i zasilanych za pomocą wyjścia głównego.

Ze względu na różnorodność zasilania i sterowania siłowników i napędów elektrycznych urządzeń przeciwpoża-rowych wprowadzono - oprócz trybów pracy wyjścia - sterowanie siłowników dwukierunkowych, dwu-przewodowe lub trzy-przewodowe.

Do detekcji pożaru służy konwencjonalna linia dozorowa z czujkami szeregu 40. Linia ma możliwość zaprogramo-wania wariantu alarmowania ze wstępnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych zadziałań.

W części sterowania oddymianiem, uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych możliwe jest w wyniku:

 • zadziałania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,
 • zadziałania ręcznego przycisku oddymiania PO-6x,
 • pojawienia się sygnału alarmu z zewnętrznej centrali sygnalizacji pożarowej, np. IGNIS 1000,
 • otrzymania rozkazu z centrali systemu POLON 4000.

W przypadku otrzymania sygnału inicjującego, następuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem pożarowym danego obiektu. Blokowane są przyciski przewietrzania, ignorowane są sygnały z czujnika deszczu i/lub wiatru.

W stanie dozorowania jest możliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania – wentylacji za pomocą okien lub klap wentylacyjnych.

Moduły centrali UCS 6000 są wyposażone w szereg uniwersalnych wejść i wyjść do podłączania zewnętrznych instalacji systemu oddymiania.

Do programowania pracy central UCS 6000 stosowana jest aplikacja do konfiguracji UCS (UCSKonfigurator). Centralę podłącza się do komputera przy użyciu złącza USB.

Budowa i podstawowe wersje centrali

Centrala UCS 6000 oferowana jest w trzech rodzajach obudów:

 • od 4 A do 16 A, obudowa [mm] 400x400x160,
 • od 4 A do 32 A, obudowa [mm] 753x630x190,
 • od 32 A do 64 A, obudowa [mm] 1150x630x160.

Wszystkie obudowy występują w postaci prostopadło-ściennych skrzynek stalowych, z których najmniejsza i średnia wersja przeznaczona jest do montażu wiszącego na ścianie, natomiast wersja największa – z uwagi na wagę przeznaczona jest do ustawienia na stabilnym podłożu i przymocowania do ściany.

Wewnątrz obudów znajdują się wszystkie niezbędne do pracy centrali moduły, w tym moduły zasilaczy.

Podstawowe wersje central UCS 6000 4 A do 16 A (obudowa wym.: 400x400x160):

 • 4A (1 x 4A)                    -  1 strefa 4 A; opcjonalnie 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60
 • 4A (1 x 4A)/MPW-60    -  1 strefa 4 A, 1 moduł MPW-60; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60
 • 8A (2 x 4A)                    -  2 strefy 4 A; opcjonalnie 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60
 • 8A (1 x 8A)                    -  1 strefa 8 A; opcjonalnie 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60
 • 8A (1 x 8A)/MPW-60    -  1 strefa 8 A, 1 moduł MPW-60; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60
 • 16A(2 x 8A)                   -  2 strefy 8 A; opcjonalnie 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60

Oprócz wymienionych wersji central dostępe są jeszcze wersjie w różnej konfiguracji wyposażenia od 4 A do 64 A.

Kompletacja centrali obejmuje następujące moduły funkcjonalne:

 • MGS-60 4 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 4 A);
 • MGS-60 8 A: moduł głównego sterownika (zawierający jeden moduł MGL wersja 8 A);
 • MZU-60: moduł zasilania uniwersalnego (16 A / 24 V);
 • MGL-60 4 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 4 A;
 • MGL-60 8 A: moduł grupowo-liniowy, wersja 8 A;
 • MPW-60: moduł przekaźników wysokonapięciowych (2 x PK 5 A / 230 V, 2 x LK 24 V);
 • MKA-60: moduł komunikacji adresowalnej (system POLON 4000);
 • MPD-60: moduł przekaźników dodatkowych (2 x PK 1 A /24 V, 2 x LK 24 V);
 • SP-150-27.5PLA: moduł zasilacza 150 W (5 A);
 • SP-240-27.5PLA: moduł zasilacza 240 W (10 A);
 • SP-500-27.5PLA: moduł zasilacza 500 W (20 A);
 • akumulator 7.2 – 9 Ah: 2 szt. na każdy moduł zasilania uniwersalnego.
Napięcie zasilania podstawowe

230 VAC 10% - 15% / 50 Hz

Napięcie zasilania rezerwowe

2 x 12 VDC od 7,2 Ah do 9 Ah

Pobór prądu z akumulatorów w stanie dozorowania

< 120 mA

Ilość linii

1

Ilość grup

1 (1x4A)

Opcjonalne moduły

1 x MPW-60, 1 x MPD-60, 1 x MKA-60

Wymiary obudowy

400mm x 400mm x 160mm

Nazwa pliku Opis  
UCS6000 instrukcja instalacji wer.IB_.pdfInstrukcja Instalowania i Konserwacji 1.95 MB
UCS 6000 certyfikat CNBOP.pdfCertyfikat 2.78 MB

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu) 26.95 MB
UCS-6000 karta katalogowa.pdfKarta Katalogowa 1.08 MB
UCS 6000 świadectwo dopuszczenia CNBOP.pdfŚwiadectwo Dopuszczenia 2.06 MB
UCS6000 deklaracja właściwości użyt.pdfDeklaracja Właściwości Użytkowych 702.21 KB
UCS-6000 dtr wer.IIC_.pdfDokumentacja Techniczno-Ruchowa 2.98 MB
UWAGA!
Wszelkie odwołania do AAT HOLDING S.A. mogące znajdować się w niniejszej instrukcji powinny zostać odniesione do AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O., w tym zastrzeżenie wszelkich praw na rzecz AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania