Centrala gaszenia - 4 strefy gaszenia

POLON 4500 - 4


Kompatybilność
Centrala z czterema modułami MSG-45 (4 strefy gaszenia).
Przeznaczenie

Centrala automatycznego gaszenia POLON 4500 przeznaczona jest do wykrywania sygnalizowania pożaru oraz uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych i monitorowania procesu automatycznego gaszenia. Centrala POLON 4500 przeznaczona jest do sterowania procesami automatycznego gaszenia w maksymalnie 4 strefach gaszenia.

Wykrywanie pożaru

Centrala POLON 4500 jest wieloprocesorowym urządzeniem, z podwójnym układem sterowników procesorowych (tzw. redundancją), gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru.
Centrala wyposażona jest w cztery pętle adresowalne z możliwością adresowania po 127 elementów liniowych w każdej pętli. Centrala może pracować w sieci z innymi centralami POLON 4800 oraz POLON 4500.
Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub promieniowym. Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.
W centrali można utworzyć programowo 512 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.
Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mający 20 linii po 40 znaków, pracujący w trybie graficznym oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą.

Wpisywanie do pamięci centrali konfiguracji wykonanej instalacji może odbywać się poprzez:

 • konfigurację automatyczną, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementów w każdej pętli (nawet w przypadku pętli z pojedynczymi odgałęzieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej pamięci konfigurację instalacji a do pamięci elementów liniowych wpisuje ich kolejny numer – adres
 • konfigurację instalatorską - w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie, przygotowuje konfigurację instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), który wprowadza do pamięci centrali. Te czynności mogą być wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podłączonej bezpośrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i porównuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementów liniowych. Jeżeli dane są zgodne, wówczas centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe
 • konfigurację ręczną, która pozwala na dowolne konfigurowanie elementów w linii bez konieczności zachowania kolejności numerowania elementów. Metoda umożliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika kodów paskowych, dołączonego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych czynności.

Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala POLON 4500, na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego zgłaszającego alarm.
W centrali POLON 4500 dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania i programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych, indywidualnych warunkach panujących w strefie, a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy, zainstalowane w niej elementy podzielić można na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy.

Możliwe są warianty alarmowania:
 •     alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe
 •     alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe
 •     alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe
 •     alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe
 •     alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe
 •     alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne
 •     alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową
 •     alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy \"Personel nieobecny\"


Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi z poziomu centrali POLON 4500, można realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to wyjścia 8 przekaźników z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi oraz 4 nadzorowane linie sterujące. Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii.
Nadzorowane linie kontrolne umożliwiają nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. Wyjścia szeregowe (RS 232 i RS 485) umożliwiają dołączenie do centrali klawiatury komputerowej, czytnika kodów paskowych, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji równoległej a także łączenie central w strukturę sieciową.
Centrala POLON 4500 pamięta i rejestruje ok. 1000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być wydrukowane na taśmie papierowej, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia, za pomocą wbudowanej drukarki termicznej.

Sterowanie procesami gaszenia
Centrala POLON 4500 może być wyposażona w 2,3 lub 4 moduły MSG-45 służące do sterowania procesami automatycznego gaszenia w maksymalnie 4 strefach gaszenia. Każdy moduł wyposażony jest w 16 przekaźników sterujących i 11 wejść kontrolnych przeznaczonych do połączenia zewnętrznych linii sterujących i kontrolnych.
Zestyki linii kontrolnych służą do podłączania przycisków START GASZENIA, STOP GASZENIA, przełącznika BLOKADA GASZENIA oraz do kontroli stanu instalacji automatycznego gaszenia. Każda linia kontrolna może być w jednym z czterech stanów:

 •     stan uszkodzenia (zwarcie linii)
 •     stan aktywny (alarm)
 •     stan czuwania (dozorowania)
 •     stan uszkodzenia (przerwa w linii)


Proces automatycznego gaszenia zostaje uruchomiony w sytuacji:

    wykrycia pożaru, przez co najmniej dwie czujki pracujące w koincydencji grupowej lub dwuostrzegaczowej zainstalowane w danej strefie gaszenia (tryb automatyczny)
    uruchomienia ręcznego w wyniku naciśnięcia przycisku START GASZENIE (tryb ręczny)

Stan uruchomienia procedury gaszenia sygnalizowany jest optycznie i akustycznie.
Ponadto centrala posiada możliwość sygnalizowania następujących stanów urządzeń instalacji gaszenia:

 •     stan wyładowania środka gaśniczego
 •     stan uszkodzenia modułu MSG-45
 •     stan blokowania linii kontrolnej, przekaźnika
 •     stan testowania sygnalizatorów optycznych i linii kontrolnych modułu MSG-45


Budowa
Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4500 wykonana jest w postaci szafki mocowanej na ścianie. Drzwi, na których znajdują się elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane są na zamek bębenkowy.
W lewej górnej części drzwi znajduje się duży wyświetlacz tekstowy. W środkowej części drzwi znajdują się główne elementy obsługowe centrali - klawiatura i diody świecące, informujące o stanie centrali.
U dołu drzwi znajduje się szczelina na wyjście taśmy papierowej od drukarki.
Główne układy elektroniczne centrali zbudowane są w postaci modułów mocowanych do drzwi i tylnej ściany obudowy.
Minimalna pojemność akumulatorów rezerwowych wynosi 38Ah (2x12V). Akumulatory o pojemności do 44 Ah instaluje się w pojemniku akumulatorów PAR-4800. Akumulatory o większej pojemności należy umieścić poza centralą i pojemnikiem PAR-4800. Zasilacz centrali może współpracować z baterią akumulatorów o max pojemności 180 Ah.

DANE TECHNICZNE MODUŁU GASZENIA MSG-45
Ilość wyjść przekaźnikowych bezpotencjałowych

9

Ilość wyjść potencjałowych

7

Ilość wejść kontrolnych

11

Napięcie zasilania: podstawowe

230V

Napięcie zasilania: rezerwowe

2szt. 12V od 38Ah do 180Ah

Maks. pobór prądu podczas dozorowania

0.05A

Liczba wariantów alarmowania

17

Linie sygnałowe (potencjałowe)

4

Liczba czujek na linii

127

Wyjścia przekaźnikowe

bezpotencjałowe w centrali 8 obciążalność 1A 30V

Liczba linii dozorowych

4

Liczba stref gaszenia

4

Liczba linii kontrolnych

4

Liczba stref dozorowych

512

Temperatura pracy

od -5°C do 40°C

Wymiary (mm)

314x368x106

Nazwa pliku Opis  
polon4500d.pdfInstrukcja obsługi 4.76 MB
4500.pdfCertyfikat 942.47 KB
polon4500sd.pdfCertyfikat 900.28 KB

Tylko dla zarejestrowanych użytkowników

Oprogramowanie (dostępne po zalogowaniu) 1.07 MB
Świadectwo dopuszczenia 4500_2015.pdfŚwiadectwo Dopuszczenia 542.39 KB
ID-E316-001-IIIF 02-2015 POLON4500.pdfDokumentacja Techniczno-Ruchowa 6.58 MB

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT HOLDING S.A. • Zasady użytkowania